Project Management


Projecten zijn niet continu en kunnen niet routinematig binnen een organisatie worden opgelost. Security Projects biedt u de mogelijkheid om door de projectgebonden inzet van Risk Management professionals gerelateerde projecten binnen uw organisatie vorm te geven.

Veelal kiezen organisaties om veranderingen project- of programmamatig te realiseren. Onze Risk Management professionals vormen hierin een belangrijke rol met een nadrukkelijk oog voor de context, waarin de resultaten gehaald moeten worden.

Project Management is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Bij Project Management worden in het algemeen de volgende stappen doorlopen:
  • Start van het project
  • Bepaling van de omvang/scope van het project
  • Planning van het project
  • Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten
  • Uitvoering van de werkzaamheden (en de deelprojecten) in de verschillende fasen
  • Opvolging van de projectvoortgang
  • Beëindiging, eventuele verslaglegging of aflevering van een ander eindproduct
Los van de specifiek gebruikte projectmanagementaanpak stellen wij in overleg met de opdrachtgever concrete doelen vast die binnen de gestelde tijd worden gerealiseerd. Daarbij besteden wij veel aandacht aan het team, dat zich specifiek met het project gaat bezig houden. Niet alleen de benodigde capaciteit(en) wordt daarin meegewogen, maar zeker ook de teamsamenstelling.